Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

0971 5010 500
Reposted fromtonightless tonightless viaagainnagain againnagain
podwoda
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaagainnagain againnagain
podwoda

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
podwoda
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaagainnagain againnagain
podwoda
2551 746d 500
podwoda
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaagainnagain againnagain
podwoda
Tak się urodzić 
w niedzielę wieczór. 
Nie chcieć, nie poczuć, nie przeczuć.
Być jak przesyłka, 
jak paczka mała. 
Sama chciała, sama chciała... 

Tak chodzić do szkół 
wszędzie po troszku. 
Myśli i nerwy mieć w proszku. 
Znaleźć i zgubić, 
co matka dała.
Sama chciała, sama chciała... 

Tak się niemądrze 
w niemądrych kochać. 
Nie trwać, nie czekać, nie szlochać. 
Potem zazdrościć
tej, co płakała. 
Sama chciała, sama chciała... 

Tak się na dobre 
rozlubić w tobie. 
Z żalu za tobą wypłowieć. 
Być nazbyt cicha 
lub nazbyt śmiała. 
Sama chciała, sama chciała... 

Tak nagle ustać 
w niedzielę wieczór. 
Nie czuć, nie poczuć, nie przeczuć. 
Wśród jasnych buków 
zasnąć jak skała. 
Sama chciała, sama chciała...


Osiecka A.
Reposted fromlikeafreebird likeafreebird

June 22 2018

podwoda
0425 afe9 500
Reposted fromrol rol viahvarf hvarf
podwoda
podwoda
Reposted fromshakeme shakeme viahvarf hvarf

June 19 2018

podwoda
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaburnmyshadow burnmyshadow
podwoda
podwoda
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viaburnmyshadow burnmyshadow
podwoda
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viaburnmyshadow burnmyshadow

April 19 2018

podwoda
Są ludzie, którzy zostają w kąciku ust, w załamaniach rąk. Gdy myślisz, że są już najbliżej, gdzieś najbardziej serca słyszysz znajome kroki.      Nie mów, że to przejdzie.                                        Nie mów, że to przeminie.                                      Bo ja czasem budzę się w śnie, w którym ktoś został.                               
— Anna Ciarowska
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
podwoda
Reposted fromshakeme shakeme

December 27 2017

podwoda
7440 fc37
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin

August 15 2017

podwoda

June 16 2017

podwoda

May 30 2017

podwoda
8254 df69 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl